UPS CBC Champ Mini 900VA/360w :2Y

• เป็นเครื่องสำรองไฟ ระบบ Line interactive with stabilizer
• ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Control)
• มีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AVR)
• มีระบบป้องกัน ไฟเกิน ไฟกระชาก และป้องกันสัญญาณรบกวน
• แสดงการทำงานด้วยไฟ LED (แสดงไฟฟ้าปกติ/การประจุชาร์แบตเตอรี่/การสำรองไฟ) พร้อมสัญญาณเสียงร้องเตือน

1,590.00 - 1590.0 THB 1,590.00 -

1,590.00 -

    ไม่มีการรวมนี้