GOPRO MOUNTS PERFORMANCE CHEST MOUNT FOR HERO CAMERAS

• อุปกรณ์ติดตั้งกล้องบริเวณหน้าอก ทำให้คุณได้ภาพในมุมมองใหม่ๆ ทำให้มือคุณว่าง สามารถที่จะทำกิจกรรมอื่นๆได้อย่างสะดวก น้ำหนักเบา สามารถปรับให้กระชับพอดีตัวได้ ทำให้กล้องไม่สั่น มีตัวปลดเร็ว

1,400.00 - 1400.0 THB 1,400.00 -

1,400.00 -

    ไม่มีการรวมนี้

    สินค้าจากบริษัทGoPro